Контроль знань

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Підсумкова оцінка розраховується за накопичувальною системою. При цьому максимальна кількість балів встановлюється наступним чином:

1 семестрЗмістовний модуль 1Змістовний модуль 2Змістовний модуль 3Комплексний підсумковий модуль (іспит)Підсумкова оцінка за повний курс
Максимальна кількість балів20202040100


На семестр заплановано певну кількість контрольних та самостійних робіт, а саме: 
3 контрольних роботи. Контрольні роботи проводяться після вивчення частини розділів курсу для визначення рівня засвоєння матеріалу та закріплення набутих знань. Тематика контрольних робіт визначається матеріалами розділів, після яких виконується робота.

За першу контрольну роботу студент може отримати — максимум 20 балів.
За перший змістовний модуль — максимум 20 балів.

За другу контрольну роботу студент може отримати — максимум 20 балів.
За другий змістовний модуль — максимум 20 балів.

За третю контрольну роботу студент може отримати — максимум 20 балів.
За третій змістовний модуль — максимум 20 бали.

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:
  1 — 34   — «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;
35 — 59   — «незадовільно» з можливістю повторного складання;
60 — 64   — «задовільно» («достатньо») ;
65 — 74   — «задовільно»;
75 — 84   — «добре»;
85 — 89   — «добре» («дуже добре»);
90 — 100 — «відмінно».

Шкала відповідності
За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою 
90 — 100 5 відмінно
85 — 89 4 добре
75 — 84
65 — 74 3 задовільно
60 — 64
35 — 59 2 незадовільно
1 — 34

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав сумарну оцінку за три змістовні модуля, яка менше ніж 40 балів, то студент не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни «Молекулярна біологія» 
.