Загальні відомості

Курс «Молекулярна біологія» уклав і читає член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Олександр Іванович Корнелюк. Цей курс є одним з профілюючих для спеціалізації «Високі технології», який викладається в 1 семестрі магістратури в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), в тому числі 51 години аудиторних занять. З них 34 годин лекцій та 17 годин практичних занять. Передбачається, що студенти матимуть 57 години самостійної роботи. Підсумковий контроль у 1 семестрі — іспит. 

Мета навчальної дисципліни «Молекулярна біологія» навчити студентів орієнтуватися в сучасних концепціях молекулярної біології, дати цілісне уявлення про молекулярні механізми збереження і реалізації генетичної інформації, структуру і функції нуклеїнових кислот і білків, методи аналізу біологічних послідовностей та просторових структур біологічних макромолекул, сформувати у студентів цілісний і системний погляд на організацію біологічних структур на молекулярному рівні та механізми реалізації генетичної інформації. 

Предметом навчальної дисципліни «Молекулярна біологія» є загальні закономірності структурної організації біологічних макромолекул та молекулярні механізми збереження і реалізації генетичної інформації. 

Курс поділено на 3 змістовні модулі: I модуль (1 кредит) включає в себе інформацію про основні поняття і концепції молекулярної біології, основи структурно-функціональної організації біологічних макромолекул, експериментальні методи вивчення структури нуклеїнових кислот і білків, динаміку білків та механізм дії ферментів, фолдинг білків та природу конформаційних хвороб, протеоміку як нову галузь молекулярної біології. II модуль (1 кредит) — включає інформацію про структурно-функціональну організацію і генетичну функцію хромосом, будову геномів, редуплікацію ДНК та її молекулярні механізми, зворотну транскрипцію, генетичний код, модифікацію і рестрикцію ДНК, репарацію пошкоджень ДНК, генетичну рекомбінацію. ензимологію генетичних процесів. IІІ модуль (1 кредит) — включає інформацію про експресію генів і механізми матричного синтезу РНК, регуляцію транскрипції, процесинг і сплайсинг РНК, експресію геномів, новітні технології транскриптоміки і протеоміки, молекулярні механізми біосинтезу білків, процесинг білків, генну та білкову інженерію, біонанотехнології та перспективи їх практичного застосування. 

Вимоги до знань та вмінь
Знати: основні концепції структурної організації білків і нуклеїнових кислот, механізми відтворення і реалізації генетичної інформації, теоретичні основи експериментальних методів дослідження просторової структури біологічних макромолекул, основи інформатики і комп’ютерного моделювання. 
Вміти: проводити аналіз білків і нуклеїнових кислот, працювати з банками даних біологічних послідовностей в мережі Інтернет, володіти комп’ютерними програмами роботи з біологічними послідовностями, вміти цілісно і системно мислити. Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Дисципліна «Молекулярна біологія» є базовою для вивчення більшості курсів з циклів фундаментальної природничо-наукової підготовки та професійної підготовки.